AÇIK KALAN KANALİZASYON KAPAĞINDAN İDARE SORUMLU TUTULUR

Vatandaşın aracının, kazılmış çukur üzerindeki kanalizasyon kapağına vurması sonucu oluşan hasar neticesinde, zararı tazmin eden sigorta şirketinin su ve kanalizasyon idaresi aleyhine açılan tazmin davasında mahkeme idareyi kusurlu bularak, zararın tazmin edilmesine karar verdi.

Kanalizasyon kapağının açık kalması nedeniyle, araçta oluşan hasardan su ve kanalizasyon idaresinin sorumluluğunun olduğuna dair Yargıtay 17. Dairesinin kararı aşağıdaki şekildedir.

YARGITAY 17. Hukuk Dairesinin 09/07/2020 tarih ve 2018/4210 E.; 2020/4644 K. Sayılı Karar:

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ: ….. Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı …….. Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:

 

-K A R A R-

Davacı vekili, … plakalı aracın … adına sigortalandığını, davalıya ait kazılmış çukur üzerindeki kanalizasyon kapağına vurması sonucunda sigortalının aracının hasarlandığını, müvekkili tarafından hasar bedelinin sigortalısına ödendiğini, hasar bedelinin davalıdan rücuen ödenmesinin talep edildiğini, ancak davalı idarenin ödeme yapmadığını, sonrasında davalı aleyhine …….. 15. İcra Müdürlüğü’nün 2014/13637 sayılı dosyası ile icra takibi başlatıldığını, davalının takibe itiraz ettiğini, davalı tarafından yapılan itirazın iptali ile takibin devamına alacağın %20’sinden az olmamak kaydı ile icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı …… Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı vekili, davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporu ve Dairenin 2016/13716 Esas-2017/6156 Karar sayılı 31/05/2017 günlü bozma kararına uyarak, davanın kabulü ile …….. 15. İcra Müdürlüğünün 2014/13637 takip sayılı dosyasında borçlu davalının itirazının iptali ile 6.651,17 TL asıl alacak ve 502,16 TL işlemiş faiz üzerinden takibin devamına, fazlaya ilişkin istemin reddine, alacak yargılamayı gerektirdiğinden icra inkar tazminatı talebinin reddine, hükmün “….. 15. İcra Müdürlüğünün 2014/13637 takip sayılı dosyasında borçlu davalının itirazının iptali ile 6.470,00 TL asıl alacak ve 502,16 TL işlemiş faiz üzerinden takibin devamına, fazlaya ilişkin istemin reddine,” şeklinde tashihine karar verilmiş; hüküm, davalı …….. Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya içeriğine, bozmaya uygun karar verilmiş olmasına, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre; davalı …….. Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 418,44 TL kalan onama harcının temyiz eden davalı …….. Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığından alınmasına 09/07/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Diğer Haberler